Đoạn phim hay: Trương Vô Kỵ giải cứu Núi Võ Đang

(Xả xì trét) Nũi Võ Đang và sư phụ Trương Tam Phong lâm nguy, Trương Giáo chủ Vô Kỵ đại ca đã xuất hiện đúng lúc. Nữ tử Triệu Mẫn dù rất tinh ranh cũng không thắng nổi Giáo chủ Minh giáo

0