Khổng Minh dùng kế khiến tướng giỏi nhất của Tư Mã Ý tử nạn

Thứ hai, 18/03/2019 22:26 (GMT+7)

Thừa tướng nước Thục đã bày binh bố trận để quyết hạ bằng được cao thủ đệ nhất võ nghệ dưới trướng Tư Mã Ý là Trương Cáp (có nơi dịch là Trương Hợp). Nhờ mưu kế này, Tư Mã...

Thừa tướng nước Thục đã bày binh bố trận để quyết hạ bằng được cao thủ đệ nhất võ nghệ dưới trướng Tư Mã Ý là Trương Cáp (có nơi dịch là Trương Hợp). Nhờ mưu kế này, Tư Mã Ý và nước Nguỵ phải lui về phòng thủ, không dám tấn công với Thục nữa... https://www.youtube.com/watch?v=k63Xli3SlSg
Quảng cáo