Bị coi thường khi tham gia chư hầu phò Hán thất, nhưng ba anh em Lưu – Quan – Trương vẫn giữ được cốt cách anh hùng. Minh chứng cho võ nghệ cao cường, Quan Vũ đã xung trận chém thượng tướng thứ 4 của Đổng Trác là Hoa Hùng khiến tất cả phải kính nể. Trước đó, Hoa Hùng một ngựa một thương giết chết nhiều tướng giỏi của chư hầu…

https://www.youtube.com/watch?v=4s0T9XHK9wE

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here