Bị coi thường khi tham gia chư hầu phò Hán thất, nhưng ba anh em Lưu – Quan – Trương vẫn giữ được cốt cách anh hùng. Minh chứng cho võ nghệ cao cường, Quan Vũ đã xung trận chém thượng tướng thứ 4 của Đổng Trác là Hoa Hùng khiến tất cả phải kính nể. Trước đó, Hoa Hùng một ngựa một thương giết chết nhiều tướng giỏi của chư hầu…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here