Thừa tướng nước Thục đã bày binh bố trận để quyết hạ bằng được cao thủ đệ nhất võ nghệ dưới trướng Tư Mã Ý là Trương Cáp (có nơi dịch là Trương Hợp). Nhờ mưu kế này, Tư Mã Ý và nước Nguỵ phải lui về phòng thủ, không dám tấn công với Thục nữa…