14h30 Trực tiếp tranh cup Vàng Hà Giang Open 2017

0